Introductie

De Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap is in 1951 opgericht ten behoeve van notariële beroepsbeoefenaars en studenten. 

 

Onze activiteiten:

1. Het verzorgen van postacademisch onderwijs voor (kandidaat-)notarissen, advocaten , notarieel medewerkers, juristen, studenten en iedereen, die interesse heeft in de notariële praktijk en theorie.

2. Het onderhouden van een wetenschappelijke bibliotheek.

3. Het onderhouden van een antiquarische bibliotheek.

4. Het verzamelen en conserveren van alles wat voor een betere kennis van de historie van het notariaat van belang is. 

5. Het verzorgen van verschillende publicaties, waarvan de meeste in de serie Ars Notariatus uitkomen.

6. Het verzorgen van de praktijkgerichte Stichtingsrubriek in het WPNR.

7. Het uitgeven van Ponder, dat naar alle donateurs en relaties wordt gezonden.

8. Het vestigen van bijzondere leerstoelen aan diverse universiteiten.

Meer weten: surf verder op www.notarielestichting.nl of mail naar [email protected].

 

 

ANBI-gegevens van de Stichting

De Stichting is sinds 1 januari 2008 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om de transparantie in de filantropische sector te bevorderen zijn met ingang van 1 januari 2014 ANBI's verplicht zijn om diverse gegevens openbaar te maken via internet.

 

Algemene gegevens:

Officiële naam: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap

KvK-inschrijvingsnummer: 41201192

Post- en bezoekadres: Van Eeghenstraat 222, 1071 GM Amsterdam; telefoon: 020-6756479; [email protected]

 

Doelstelling en stichtingsactiviteiten

Statutaire doelstelling: het bevorderen van de studie der notariële wetenschap door:

 • het scheppen en in stand houden van een studiecentrum;
 • het stichten en in stand houden van een bibliotheek;
 • het aanleggen en in stand houden van een verzameling voorwerpen van historisch belang voor het notariaat en het vormen van een cultureel-historisch archief;
 • het onderhouden van wetenschappelijke betrekkingen met het Nederlandse en buitenlandse notariaat.

Activiteiten ontplooid in 2014:

 • het aanbieden van postacademisch onderwijs aan (kandidaat-)notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen en overige belangstellenden;
 • het aanvullen van de bibliotheek met de meest recente literatuur over het (notariële) recht;
 • het digitaal ontsluiten van de catalogus van de antiquarische bibliotheek;
 • het verwerken van informatieverzoeken van donateurs;
 • het in ontvangst nemen en verwerken van diverse donaties;
 • het ontvangen van bibliotheekbezoekers;
 • het ontvangen en rondleiden van studenten Notarieel recht van de RU, RUG, UL, UU, UvA en de VU;
 • het ontvangen en rondleiden van notarissen en andere juristen;
 • het ontvangen en rondleiden van overige belangstellenden;
 • het verzorgen van publicaties in de Stichtingsrubriek in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR);
 • het publiceren (in samenwerking met Kluwer) van uitgaven in de reeks Ars Notariatus;
 • het onder de aandacht brengen van de de uitgave De notaris in woord en beeld. De cultuurhistorische collectie van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap;
 • het uitgeven van Ponder, het halfjaarlijkse mededelingenblad van de Stichting;
 • het continueren van de door de Stichting ingestelde bijzondere leerstoelen.

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, voorzitter, mevrouw prof. mr. B.E. Reinhartz, vice-voorzitter, mr. W. Bosse, secretaris, en mr. E.O. Spier, penningmeester. Leden van het bestuur ontvangen geen salaris of vacatiegeld. De zes werknemers van de Stichting met wie een arbeidscontract voor (on-)bepaalde tijd is overeengekomen ontvangen een salaris, waarbij gekeken wordt naar de CAO van de Nederlandse universiteiten. De werknemers vallen niet onder een CAO.

 


 

Financieel publicatieverslag 2014

Balans

ACTIEF 31-12-2014 31-12-2013
VASTE ACTIVA    
Materiële vaste activa € 33.719 € 36.473
Som der vaste activa € 33.719 € 36.473
VLOTTENDE ACTIVA    
Vorderingen en
overlopende activa
€ 57.549 € 65.655
Effecten € 452.638 € 459.754
Liquide middelen € 1.645.182 € 1.753.813
Som der vlottende activa € 2.155.369 € 2.279.222
Totaal € 2.189.088 € 2.315.695
     
PASSIEF 31-12-2014 31-12-2013
Eigen vermogen € 2.068.610 € 2.196.026
Voorzieningen 0 0
Kortlopende schulden en overlopende passiva € 120.478 € 119.669
Totaal € 2.189.088 €  2.315.695

Staat van baten en lasten

  2014 2013
Baten    
Rente en dividend € 21.794 € 30.009
Overige baten       € 114.088 € 195.902
Totale baten € 135.882 € 225.911
     
Lasten    
Salarissen en sociale lasten € 119.813 € 110.674
Afschrijvingen € 18.005 € 18.313
Overige kosten     € 145.179 € 150.847
Totale lasten   € 264.992 € 279.834 
     
Voor-/nadelig saldo € -129.110 € -53.923

TOELICHTING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De bibliotheek is gewaardeerd op de fictieve waarde van € 1. De overige materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. De effecten zijn gewaardeerd op marktwaarde. De ongerealiseerde waardestijging, het verschil tussen de marktwaarde en de verkrijgingsprijs, is opgenomen in de herwaarderingsreserve effecten. Vorderingen en overlopende activa, liquide middelen, voorziening voor groot onderhoud en kortlopende schulden en overlopende passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Materiële vaste activa

Het afschrijvingspercentage bedraagt voor de verbouwing 5%, voor de inrichting 5 tot 20%, naargelang de levensduur en voor de automatisering 20% van de oorspronkelijke
aanschaffingswaarde. De bibliotheek is gewaardeerd op de fictieve waarde van € 1.

Personeelsleden

Gedurende het boekjaar waren acht personeelsleden in dienst van de stichting (2013: 9).

 

Eigen vermogen 31-12-2014 31-12-2013
Algemene reserve     € 3.209 € 3.209
Reserve nalatenschap mr. S.D. Scheffelaar Klots € 1.828.708 € 1.951.519
Herwaarderingsreserve effecten € 158.264 € 165.259
Reserve onderhoud en inrichting
(voorheen: Vervangingsreserve inrichting kapel)
€ 70.929 € 71.039
Reserve viering lustrum € 7.500 € 5.000
  € 2.068.610 € 2.196.026