Publicaties > Ars Notariatus

Introductie

De Stichting als co-uitgever

Op initiatief van de Stichting is de serie Ars Notariatus in 1952 opgezet en daarna enige jaren in eigen beheer uitgegeven. In 1955 werd de serie ondergebracht bij uitgeverij H.D. Tjeenk Willink, een schoenmaker moet nu eenmaal bij zijn leest blijven, en sinds 1975 verzorgt Kluwer de uitgaven. Dat de Stichting de serie onder dak heeft gebracht bij een uitgever neemt niet weg dat zij de (immateriële) co-uitgever is en blijft en zo ook op de titelpagina te boek staat. Zonder haar toestemming wordt geen uitgeefbeslissing genomen en veel publicaties zijn door haar bemoeienis tot stand gekomen.

Een bloeiende serie

Een eenvoudig rekensommetje leert dat er in de eerste kwart eeuw van de Stichting vijftien boeken verschenen tegen honderd in de vijfentwintig jaar daarna. Meer dan zes en een half keer zoveel, er zit dus vaart in de serie. Voor een overzicht van de tot op heden verschenen delen klik hier.

De Stichting als initiatiefnemer van bijzondere uitgaven

  • Zo heeft de Stichting de Nijmeegse historicus dr Ron de Jong opdracht gegeven onderzoek te doen naar het notariaat tussen 1842 en 1999, de periode beginnend met de invoering van de Wet op het Notarisambt en eindigend met de afkondiging van de nieuwe notariswet. De neerslag van deze studie, waarvoor de Stichting sponsorgelden wist aan te trekken, is verschenen als deel CXVI van de serie.
  • Een ander onderzoek - eveneens door de Stichting geïnitieerd en door externe sponsors gefinancierd - is begin 2005 in boekvorm verschenen onder de titel De geoctrooieerde compagnie. Het betreft geheel nieuwe research door dr H.J. den Heijer naar de ontwikkeling van de Verenigde Westindische Compagnie en de Verenigde Oostindische Compagnie als prototypen van de naamloze vennootschap. De auteur, eerder gepromoveerd op de geschiedenis van de WIC, brengt de relatie in kaart tussen overheid, aandeelhouders en directie van de beide Compagnieën gedurende de zeventiende en achttiende eeuw.
  • Op verzoek van het bestuur hebben mr. M.B. Koetser en dr. S. Pront-van Bommel onlangs een Inleiding bestuursrecht voor de notariële praktijk geschreven, die in 2009 is uitgekomen als deel 140.

 

Door een gunstig klimaat te scheppen voor dit soort uitgaven maakt de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap haar lange naam mede waar.