Privacyreglement van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.

Waarom dit privacyreglement?

Ten behoeve van de dienstverlening verwerkt de Notariële Stichting uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals per 25 mei 2018 voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacyreglement

In dit privacyreglement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door de Notariële Stichting en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar donateurs en bezoekers van de Stichting (online of fysiek).

Gegevens Notariële Stichting

De Notariële Stichting is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacyreglement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Notariële Stichting.

De Notariële Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41201192. De Notariële Stichting is gevestigd en kantoorhoudend aan de Van Eeghenstraat 222, 1071 GM  Amsterdam, en ook bereikbaar via het e-mailadres [email protected] en telefoonnummer 020-67564079.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

De Notariële Stichting verzamelt uw persoonsgegevens omdat u onderwijs bij de Stichting volgt of heeft gevolgd, omdat u zich als donateur van de Stichting heeft aangemeld, of omdat een relatie van ons bent. In de laatste categorie vallen onder meer docenten, medewerkers van de Stichtingsrubriek in het WPNR, museum- en archiefmedewerkers.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De Notariële Stichting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Notariële Stichting, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Notariële Stichting verstrekt. De Notariële Stichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte voor- en achternaam, adres, titel(s), sexe, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Betalings- en factuurgegevens – de Notariële Stichting onderhoudt met donateurs en docenten ook een financiële relatie. Daartoe kan de Notariële Stichting voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig hebben.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De Notariële Stichting gebruikt de verkregen persoonsgegevens voor de organisatie rond het postacademisch onderwijs, de donateursadministratie, het bibliotheekbeheer, bijzondere activiteiten, zoals wetenschappelijke symposia, en de cultuurhistorische collectie.

De Notariële Stichting kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De Notariële Stichting deelt met geen enkele andere organisatie de persoonsgegevens van de donateurs. Wel zal de Notaruële Stichting gegevens aangaand het bijwonen van postacademisch onderwijs delen met de instanties, die de Stichting erkennen erkend onderwijsinstituut. Meer over de erkenning leest u hier. Ook kan de Notariële Stichting – indien noodzakelijk - aan de Belastingdienst gegevens van docenten verstrekken.

Cookies

De site www.notarielestichting.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden.

De Notariële Stichting kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu. De Notariële Stichting verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De Notariële Stichting bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht (zoals de registratie van het gevolgde onderwijs).

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat de Notariële Stichting over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres [email protected] kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Notariële Stichting, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Notariële Stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen 3 weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan de Notariële Stichting of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

De Notariële Stichting neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Notariële Stichting via [email protected].

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacyreglement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacyreglement te bestuderen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacyregelemt of over de wijze waarop Notariële Stichting omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch met 020-6756479. De contactpersoon van de Stichting m.b.t. het privacyreglement is Daan Meijer, de conservator.